februari 2024

 

Vrijheid van meningsuiting versus vrijheid van vergadering

 

De polemiek in de media om de Eritrese gemeenschap in Nederland in te delen in slechts voor- of tegenstanders van het regime helpt niet om tot een oplossing te komen. Alleen in dialoog en op basis van feiten is het mogelijk om tot eenheid te komen. Zolang media meningen weergeven als feiten en dit onderscheid niet helder maken zal deze controverse niet minder worden. Hieronder zet ik graag uiteen waarom.

 

Al 15 jaar kom ik in de Eritrees Nederlandse gemeenschap en drink ik de bekende koffie volgens een prachtig ritueel met de symboliek van groen als de kleur van vrede. Eet ik de injara met overheerlijke gerechten erop, beluister ik muziek en dans graag mee op doopfeesten, verjaardagsfeestjes van de kinderen of een nog grootser landelijk samenzijn om de eigen cultuur samen te beleven.

Al jaren praat ik met mijn medeburgers over Nederlandse, Eritrese en wereldpolitieke zaken en zo weet ik dat de meerderheid niet de veel aangehaalde 2% belasting betaalt en nog nooit daarvoor afgeperst is. Enkelen betalen het wel, vaak omdat zij ook nog een woning, appartementen of grond in Eritrea hebben.

 

20 februari schreef de Eritrees Nederlandse journalist Habtom Yohannes een artikel in NRC waarin hij mij en de hele gemeenschap neerzette als aanhangers van het regime en dat 17 februari er voor het eerst in 4 jaar weer een politiek feest is gehouden.

Hij geeft hierin zijn mening weer die niet gebaseerd is op feiten want hij was niet aanwezig, maar op een narratief dat al 15 jaar lang de ronde doet en wat minutieus is opgebouwd door de Brigade Nhamedu. Deze gewelddadige groepering wordt hierin gesteund door de academica Mirjam van Reisen die haar onderzoek, aantoonbaar in de (social) media, dus feitelijk alleen maar staaft op de uitspraken, meningen en gevoelens van deze in mijn ogen terreurbeweging. Deze professor heeft in geen 40 jaar ooit haar onderzoek uitgebreid en feiten aan het licht gebracht uit deze gemeenschap zelf. Ik nodig haar overigens van harte uit om dit vanaf heden wel te komen doen.

 

Over de twee feiten die Habtom Yohannes naar voren brengt dat de Brigade Nhamedu aantoonbaar een buitensporig gewelddadige beweging is en dat de onafhankelijkheid van wetenschapper Mirjam van Reisen op zijn minst in twijfel getrokken dient te worden, zijn wij het volkomen met elkaar eens.

 

Artikel 8 van de Grondwet geeft een ieder het recht van vereniging en het doel van deze vereniging mag je zelf bepalen. Dit recht is de meerderheid van de Eritrees Nederlandse gemeenschap de afgelopen 4 jaren ontnomen vanwege de terreur van de Brigade Nhamedu en de onwetendheid en angst voor deze terreur van de autoriteiten.

Dit grondwettelijke recht is door de burgemeester van Den Haag wel erkend en toegekend en met de opnieuw aangekondigde dreigementen en oproepen tot geweld heeft de burgemeester besloten om de politie en ME in te zetten om de gemeenschap te beschermen.

Ik was de hele dag aanwezig, een getuige en als ex-politica durf ik te stellen dat ik deskundig genoeg ben om een politieke bijeenkomst te kunnen onderscheiden van een gezellig samenzijn. Een samenzijn waarin een gezamenlijke cultuur gevierd werd met als symbool de Eritrese vlag naast overigens ook de Nederlandse vlag die in de zaal hing.

 

Artikel 7 van de Grondwet geeft de vrijheid van meningsuiting maar wanneer meningen als feiten worden gepresenteerd door de media dan vind ik dat dit de geloofwaardigheid van de betreffende journalisten aantast. Ik wil niets afdoen aan de persoonlijke ervaring van dhr. Yohannes met het Eritrese regime maar hij mag zijn ervaring en zijn verhaal niet loslaten op ruim 27.000 andere Eritrese Nederlanders die inderdaad zijn gevlucht uit hun land op diverse momenten in de afgelopen 40 jaren.

 

En ja, in die zin is het een meer gecompliceerde gemeenschap met 3 generaties Eritrese Nederlanders die dus vooral niet gesimplificeerd mag worden tot het niet wetenschappelijk onderbouwde narratief van ‘als je niet bij aanhang van de Brigade Nhamedu of dhr. Yohannes hoort, je dus een voorstander van het regime bent’.

 

Dhr. Yohannes betoogt dat artikel 8 van de Grondwet aangepast zou moeten worden en dat de vrijheid van vereniging niet zou mogen gelden voor bijeenkomsten met mensen wiens wortels in een land liggen met een regime dat ons niet aanstaat. Hiermee gaat hij niet alleen het recht op vereniging verengen voor de Eritrese gemeenschap maar tevens voor de Marokkanen, Turken, Afghanen, Saoudie’s, Iranezen, Syriërs, Ugandezen en nog vele andere gemeenschappen in ons land. Ik vind dat wij met deze oproep zonder onafhankelijk wetenschappelijk bewijs ons op een zeer hellend vlak begeven van het inperken van grondwettelijke vrijheden en mensenrechten.

 

Ik wil vertrouwen op onze democratische rechtsstaat en onze politieke vertegenwoordigers dat zij hier niet toe overgaan zonder deugdelijk bewijs en een diepgaand onafhankelijk onderzoek instellen naar niet alleen de mogelijke lange arm van Eritrea maar ook die van Marokko, Turkije, Afghanistan, Iran en tal van andere landen waar dan uit zal komen wat er feitelijk waar is van het zorgvuldig opgebouwde narratief op basis van meningen.

 

We zouden alvast kunnen beginnen door elkaar beter te leren kennen, deze mensen te ontvangen en naar hen te luisteren. Hulde aan burgemeester Jan van Zanen en zijn team ambtenaren die met enkele Kamerleden tot zover als enigen in heel het land niet alleen de moed maar gewoonweg het fatsoen hebben om de uitgestoken hand aan te nemen en alvast te luisteren naar de ervaringen en het leven van een groep mensen die al 4 jaar in absolute angst leven en bij wie zelfs een herdenkingsdienst van hun overleden dierbare wordt verstoord met geweld door de Brigade Nhamedu.

 

Ik vraag alle overige burgemeesters, Kamerleden en overige autoriteiten, die ik namens de Federatie van Eritrese gemeenschappen in Nederland al heb benaderd en die ik nog zal benaderen om deze uitgestoken hand vanuit medemenselijkheid en fatsoen ook te accepteren.

Deze Eritrees-Nederlandse vertegenwoordigers van de gemeenschap willen niets liever het woord zelf voeren maar omdat zij niet weten of ze de volgende dag nog zullen leven als zij bovenstaand verhaal in de media vertellen, hebben ze mij als professional gevraagd om dit te doen.

 

Door mij daarmee af te schilderen als voorstander van het regime van Eritrea en de aanname te doen dat ik door het regime van Eritrea betaald zou worden is een mening die verkondigd mag worden op basis van artikel 7 van de Grondwet maar dient wel in de context geplaatst te worden dat dit niet aantoonbaar bewezen is met feiten.

De wereld is niet zwart of wit maar kent vele tinten grijs. Ik gun dat de mensenrechten van alle mensen gerespecteerd worden, onafhankelijk welk regime ze al dan niet steunen. Ieder mens verdient met rechtvaardigheid en respect behandeld te worden.

 

Myra Koomen

Nederlands staatsburger en verdediger van de democratische rechtsstaat

december 2023

 

november 2023

 

Meer betaalbare huisvesting en opvang mogelijk met politieke moed!

Laten we nog een jaartje langer ’kruimelen’ om doorstroomlocaties versneld van de grond te krijgen.

 

Het oplossen van het gebrek aan betaalbare huisvesting voor studenten, starters, economisch daklozen, bankslapers, arbeidsmigranten, statushouders en nog diverse andere groepen mensen, is een topprioriteit voor de meerderheid van de kiezers op 22 november. En volkomen begrijpelijk want een eigen, veilig plekje om te kunnen vertoeven, eten en slapen en ‘zijn’ is een basisvoorwaarde om te kunnen leven en een toekomstperspectief te realiseren.

Het is de basis van je bestaan en geeft bestaanszekerheid want zonder eigen voordeur geen inschrijving in de basisregistratie van de gemeente en dus ook geen recht op een BSN, een uitkering of een bankrekening waarop je je salaris kunt ontvangen.

 

Cijfers van woningplatform Pararius laten medio oktober zien dat het aantal beschikbare vrijesectorhuurwoningen met bijna 32 procent is gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Tegelijkertijd dalen de investeringen in nieuwbouwwoningen met maar liefst 73 procent, meldt vastgoedinvesteerder CBRE.

Woningcorporaties kunnen vraag en aanbod al geruime tijd niet matchen en dus komen tal van niet altijd even haalbare voorstellen van de demissionaire minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Hugo de Jonge zoals “Laat iedere gemeente gewoon een straatje bijbouwen.”

 

Nood  aan opvanglocaties

Ondertussen stuurde COA op 22 september een wanhopige brandbrief namens het Ministerie van Justitie en Veiligheid naar gemeenten dat er dringend meer bedden bij moeten want de asielopvang is uiterst zorgwekkend. Ook van Nidos weten we dat er veel (extra) woningen en groepsverblijven nodig zijn voor de zogeheten AMV-ers, de alleenstaande minderjarige vreemdelingen die veelal een grote nareis aan ouders, broertjes en zusjes hebben die ook gehuisvest zullen moeten worden.

En vanuit Oekraine blijven vluchtelingen onze kant op komen en dienen er voor 1 januari nog eens 5000 bedden gerealiseerd te worden volgens de oproep van de staatssecretaris Asiel Eric van der Burg.

 

Met een wens om 900.000 woningen erbij te bouwen tot en met 2030 en wetgeving op het gebied van stikstof, Pfas, vervuild water, dassen, steenmarters, vleermuizen, steenuilen en overige beschermde dieren en plantjes gaat dit natuurlijk niet lukken.  De nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2024 van kracht wordt biedt weliswaar mogelijkheden  maar gaat tegelijkertijd tot veel vertraging leiden vanwege het nieuwe karakter en gebrek aan jurisprudentie. Zie hierover een zeer helder, maar ook angstwekkend artikel 23 oktober in het NRC dat daarnaast ook nog ingaat op het digitale aspect van de omgevingswet, wat zich hoogstwaarschijnlijk zal openbaren in een volgend IT-drama. De Eerste Kamer doet in meerderheid op 31 oktober een indringende oproep aan de minister om de Omgevingswet nog 1x uit te stellen omdat zij vreest “dat grote risico’s kunnen ontstaan voor de rechtsbescherming en rechtszekerheid van burgers en bedrijven in Nederland.”

Kruimelen als oplossing

Veel gemeenten hebben inmiddels ervaring opgedaan met ‘kruimelen’ onder het nog geldende omgevingsrecht. Vastgoed of gronden kunnen voor een bepaalde maar substantiële periode van 10 of 15 jaar (met opties tot verlenging) de bestemming ’wonen’ krijgen zodat het interessant is voor juist private vastgoedeigenaren om hun vastgoed te (laten) transformeren tot zelfstandige woonunits of opvanglocaties om verschillende groepen mensen te huisvesten. Of hun gronden te bebouwen met flexwoningen waarvan de eerdergenoemde Hugo de Jonge er nog een aantal in de opslag heeft staan.

Eigenaren kunnen nu eigenlijk weinig kanten op met hun (leegstaande) panden en gronden omdat er geen permanente bestemmingswijzigingen (kunnen) worden verleend maar niemand wordt vrolijk van leegstand en risico op verpaupering terwijl er zo’n grote behoefte aan huisvesting is.

 

Traditionele leegstandsbeheerders hebben zichzelf getransformeerd tot serieuze bedrijven die de verbouw, inrichting en het beheer op zich kunnen nemen van dit aangeboden vastgoed. Daarnaast is voor dergelijke locaties goede sociaal-maatschappelijke begeleiding nodig. Een landelijke partij als de Thuisgevers zet zich inmiddels met succes al een jaar in om maatschappelijk vastgoed aan te dragen voor in dit geval statushouders maar voorziet ook in een buddy om de betreffende nieuwe bewoner te begeleiden naar een echte toekomst in ons land. Onder meer in Rotterdam wordt in een publiek-private samenwerking hier nu op een positieve wijze ervaring mee opgedaan.

 

Laten we nog een jaar ‘kruimelen’ zodat we enerzijds op een rustige wijze ervaring op kunnen doen met de nieuwe Omgevingswet maar tegelijkertijd ons allemaal in 2024 de tijd gunnen om effectief en snel, maar ook gedegen en betrouwbaar betaalbare huisvesting en opvang te realiseren voor al die jongeren, starters, studenten, bankslapers, statushouders, arbeidsmigranten, economisch daklozen, vluchtelingen en nog vele anderen, die hier met smart op zitten te wachten.

 

Myra Koomen, adviseur huisvesting doelgroepen en voormalig Tweede Kamerlid

 

Bron cijfers Parasius: Huizenmarkt nieuws: alles over marktcijfers en ontwikkelingen op de huurwoningmarkt (pararius.nl)

 

Bron cijfers CBRE: News | CBRE Netherlands

 

Brandbrief COA: COA - Staatssecretaris stuurt brandbrief aan gemeenten | www.coa.nl

 

Bron 5000 bedden Oekraïners: Opnieuw dringend verzoek om extra opvangplekken Oekraïners - Gemeente.nu